Партньори Контакти

ПРОБИОТИЦИТЕ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В РИБОВЪДСТВОТО

Доц. д-р Петя Орозова
ИЛ-секция „Аквакултури и болести по водни животни и пчели“,
НРЛ „Болести по риби, морски мекотели и ракообразни“, НДНИВМИ

Актуално

Запознайте се с актуалните статии, които сме отпечатвали в списанието.
Биотероризмът и неочакваните остри епизоотии;
Изграждане на устойчивост и резистентност към антикоагулантните родентициди при провеждане на дератизации в животновъдните ферми;
Пасивната имунизация – надеждна алтернатива в борбата с ентеропатогенните инфекции;
Съвременен поглед върху паратуберкулозата; Случай на ценуроза при дзвиска – патологични изменения и диференциална диагноза;
Токсичност на някои противопаразитни ветеринарномедицински продукти;
Риск от възникване на епизотии, вследствие на природни бедствия и аварии;
Листерии, листериоза и безопасност на храните;
Производство и качествен контрол на патешки черен дроб в България
Слабопатогенни парамиксовируси по птиците.

Вирусология

Рубриката включва статиите:
Хеморагична треска Ебола завладява страните от Западна Африка;
Заразен нодуларен дерматит по говедата;
Еволюционната роля на вирусите;
Генетична еволюция на вируса на синия език и възможна ли е промяна в следващия активен сезон на куликуидите през 2015 г.?;
Развитие на инфлуенчните вирусни субтипове;
Eволюция на инфлуенца А вирусите и циркулация на генетичните линии на високогенната птича инфлуенца от генотип H5N1;
Молекулярно-генетични основи на патогеността и вирулентността при птичите грипни вируси;
Оценка на риска от проникване на HPAI H5N1 в България.

Безопасност и качество на храните

Ще прочетете за патогенните микроорганизми в храните, които са причинители на заболявания при човека и за фалшификациите и измамните практики при производство и търговия с храни. Актуалната статия на проф. д-р Йордан Гогов, публикувана в брой 5-6 през 2015 година, поставя темата за обявяване на здравни претенции при етикетиране и представяне на храните и поставя основните правила за разрешаване и обявяване на тези претенции, съгласно специалното европейско законодателство.

Нюкясълска болест

Темата за Нюкясълската болест е представена с общ преглед на заболяването при птици и хора, разяснения за огнището на болестта по птиците в с. Звиница, област Кърджали и описание на диагностицираните случаи чрез най-съвременните методи.

Наука

Строго научните статии, които публикуваме, отговарят на интересите на специалистите от определени научни области. Ето някои от тях: Серологично проучване на разпространението на лептоспирозата сред безстопанствените кучета в София; Изолиране и характеризиране на Bacillus anthracis от диагностични материали; Изследване и диагностициране на белтъчно (птомаиново) отравяне при крави; Проучване върху диагностиката на хеморагичната болест по зайците, с три метода; Проучване относно наличието на Helicobacter pylori при овце; Проучване върху културалните особености на български щамове меди-висна по овцете и артрит енцефалит по козите; Серопревалентност на туларемия при еднокопитни животни от отделни региони на България; Приложение на ELISA за доказване на специфични антитела срещу Lawsonia intracellularis в кръвни серуми от свине в България; Случай на ценуроза при дзвиска – патологични изменения и диференциална диагноза; Проучвания върху някои интоксикации при диви птици и бозайници в България; Ранна диагностика на американския гнилец чрез изследване на пчелите работнички; Обмяна на някои макроелементи при пилета броойлери със смесена афла- и охратоксикоза след профилактично прилагане на селенов продукт и Фармакокинетика на железен метионат и железен сулфат при пилета бройлери.

Класическа чума по свинете

Статиите, които ще намерите в тази рубрика са: Съвременна диагностика на класическата чума по свинете; Залавяне на диви свине в капани като алтернативен метод за ерадикация на класическа чума при инфектирана популация диви свине в България; Особености на мерките за ограничаване и ликвидиране на класическата чума при диви свине.

Ветеринарномедицинска практика

В тази рубрика представяме клинични случаи от практиката на ветеринарните лекари – остър мастит при крава с ефект от прилагане на Marbox; успешно лекуване на тетанус при бременна кобила; плевропневмония по конете; овариални цисти при млечните крави; хирургично лечение на раменна остеохондроза чрез остеохондрален трансфер; неоплазия при африкански таралеж; компютърно томографско изследване на лъвица със заболяване на гръбначния стълб.
Интересни са и публикациите: лизингът – съвременна възможност за оборудване на ветеринарен кабинет; хомеопатията – природният начин на лечение; три ефективни решения за контрол на вароатозата от Bayer.

Болести по пчелите

В специална тема на броя сме публикували информация за: начините на вземане на проби от пчели и пчелно пило за диагностика на заразни болести; отравянията при пчелите с ФОС и КС; контрола на вароатозата с продуктите на Bayer – успех в много отношения; храненето на пчелите; проблемите, свързани с чистотата на пчелния мед и пчелните продукти; ранната диагностика на американския гнилец чрез изследване на пчелите работнички; неоникотиноидните пестициди и влиянието им върху пчелите.

Болести по конете

Болестите по конете, които сме описвали на страниците на списанието са: Гранулоцитна анаплазмоза при коне е открита вече и в България през 2012 г.; Инфекциозна анемия по конете – една отново появяваща се инфекция в Европа; Вирусен артерит по конете – инфекция, която може да се контролира; Идентификация на еднокопитни животни – правила; Преди, по време и след транспортиране на коня; Да лекуваш с ентусиазъм и енергия.
1 2