Партньори Контакти

ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРИТЕ

 

Оригиналната (научната) статия трябва има следната последователност:

 • придружително писмо;
 • заглавна страница;
 • резюме (и на английски език);
 • увод;
 • материал и методи;
 • резултати;
 • обсъждане;
 • благодарности (не е задължително);
 • използвани източници;
 • таблици и легенда, фигури и илюстрации с текст под тях;
 • снимките да бъдат приложени като отделни файлове в .jpg формат.  

Текстът (включително таблици и техните бележки под линия, легенди и цифри) трябва да бъде набран с големина на буквите 12 кегела и шрифт TimesNewRoman, с бяло поле 2 см, от всяка страна. Форматът е А4 (21 х 29 см). Всички страници трябва да бъдат номерирани последователно, като се започне от заглавната страница.

Придружително писмо

Авторите трябва да представят писмено уверение, че представеният материал или части от него не са били публикувани преди това или не са в процес на разглеждане за публикуване в друго издание. Съответните автори трябва да удостоверят, че всички изброени съавтори, участвали в проучването, са одобрили окончателната статия.

Заглавна страница

Съдържа наименованието на статията, трите имена на авторите, портретна снимка и институционална принадлежност. Ако няколко автори в списъка са от една институция, те трябва да бъдат ясно обозначени с индекс след името (с арабска цифра), която номерация отговаря на индекса, поставен пред името на институцията.

В отделен параграф трябва да се отбележи името на съответния автор, научната му степен, адреси за кореспонденция (държава, град, институция, пощенски код, телефон и факс и адрес на електронна поща).

Заглавие

Заглавията трябва да са кратки, но информативни. Това е важно за извличане на ключови думи в заглавието, необходими, за да определят характера и съдържанието на статията. Използване на изрази като „Изследвания за …“, „Наблюдение на …“ или „Ефекти от …“  трябва да се избягват, тъй като те не са достатъчно информативни. Не се използват римски или арабски цифри. Подзаглавие може да има при условие, че не надвишава десет думи.

Резюме

Резюмето трябва да бъде кратко, по-малко от 200 думи. То трябва да съдържа фактическа, не описателна информация, излагаща накратко основните моменти от материала. Отбелязват се в един абзац накратко целите, методите, по-важните резултати и заключенията от проучването, но не се повтарят думи, представени вече в заглавието.It should be suitable for direct inclusion in.

 

Увод

Това е кратка необходима справка, информираща читателите за публикацията. Поставят се конкретните въпроси, които да бъдат засегнати, за да се обърне внимание на изследването. То не трябва да съдържа резултати и заключение.

Материали и методи

Описването на експерименталните методи трябва да бъде кратко, но достатъчно за разбиране от други специалисти. Процедури, които са били публикувани преди това не трябва да бъдат описвани в подробности, а само цитирани със съответните препратки. Въпреки това, на новите или значителни модификации на вече публикувани методи е необходимо пълно описание. Специалните химически средства и продукти трябва да се опишат точно и да се посочи източникът им (страната и името на фирмата). На вНа всички химични вещества и реактиви трябва да се използват химичните им наименования, но не и името на марката.

Резултати

В тази част трябва да се включи кратко текстово описание на данните, представени в таблици и фигури. Повторението на едни и същи данни в различни форми следва да се избягва. Резултатите не трябва да включват материали, подходящи за дискусия.

Обсъждане

В тази секция, данните трябва да се тълкуват стегнато. Не трябва да се повтарят данни, които вече присъстват в раздела с резултатите. Трябва да се обсъдят резултатите по отношение на всяка хипотеза, поставена в увода. Обсъждането може да включва оценка на методологията и авторското отношение на проблема в тази област.

Благодарност

Можете да изкажете признателност към оказаната професионална помощ в подготовката и разработването на материала на всички лица, подкрепящи данните и заключенията.

Използвани източници

Цитирайте подходящи източници на информация, за да подкрепите своите препоръки и да придадете тежест на статията си. Акцентирайте върху по-съвременни източници (от последните 10 години). За да избегнете плагиатство, не използвайте съдържанието или идеята от друг източник, без да осигурите съответното цитиране в литературата. Избягвайте дословното копиране на текст от друг източник, дори и този източник да е включен във вашата литература.

Авторите са отговорни за използването на авторски права върху цитиран текст и използвана илюстрация. Литературата трябва да включва всички публикувани произведения, както и всички изброени документи, които са цитирани в текста. Последователно подредете с пореден номер (арабска цифра) препратките по азбучен ред от фамилното име на първия автор. Изброявайте до шестия автор, последвано от „et al.“ или „и др.”. Цитиране на всяко включено позоваване в текста на автори и литература трябва да бъдат отбелязани с посочената от списъка номерация (арабска цифра) оградена с прави скоби []. Броят на използваните източници трябва да бъде по-малко от четиридесет (40). Средният обем на литературата варира от 5 до 20 източника.

Следвайте показания стил на примера по-долу:

 1. 2002. Взаимодействия между вирусите, Вируси по животните, 51-54.
 2. Brock T. D., M. Madigan, 1988. Biology of Microorganism. J. Anim.Sci, 5, 42-59.

Следните видове позовавания не са валидни за включване в списъка: непубликувани данни, лична информация, ръкописи в процес на подготовка, брошури, извлечения, и бюлетини.

Таблици

Давайте пълно обяснение на елементите, които се включват. За таблици, заимствани от друг източник, цитирайте източника в литературата. Таблиците трябва да бъдат озаглавени и последователно номерирани с арабски цифри. Препоръчително е използването на инструмента за създаване на таблица от текстообработващия редактор (напр. Word), отколкото използването на интервали и Tab, тъй като по този начин информацията лесно се размества при конвертирането й във файлове за предпечат.

Таблиците трябва да са отпечатани отделно от текста. Всяка таблица трябва да включва заглавие. Вертикално изписване на текст в таблицата не се допуска.Figures should ordinarily be original drawings. Таблиците се номерират с арабски цифри. Авторите трябва да поставят обяснителните бележки под линия, а не в заглавието. Обяснете в бележките под линия всички нестандартни съкращения, които се използват в съответната таблица.

За бележките под линия да се използват следните символи в последователност: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡.

Фигури и илюстрации

Прилагането на фигури спомага за онагледяването на информацията в текста. Фигурите и илюстрациите е желателно да са оригинални. Ако са вземани от интернет, непременно трябва да се посочи източникът на изтегляне. Понятието „Фигура” включва изображения, фотографии, рентгенови и ехографски снимки, кардиограми, сонограми, диаграми, графики, алгоритми и т.н. За фигури, заимствани от друго място, цитирайте източника в литературата. Всяка фигура трябва да се изпраща в отделен файл и да бъде номерирана последователно, както е посочена в текста. Сканираните изображения, като ЕКГ-та, сонограми, ехографии, снимки и т.н., трябва да са с резолюция 600 dpi и да са в TIFF-формат. Приемат се файлове със следния формат:

 • TIFF
 • JPG (с висока резолюция – 300 dpi)

Други изисквания към фигурите:

Символите, буквите и стрелките от фигурите трябва да бъдат достатъчно ясни и големи, за да останат четливи, ако фигурата бъде намалена.

Снимки, на които пациентът може да бъде идентифициран, трябва да бъдат придружени от писменото съгласие на собственика на пациента за публикуването им. Имайте предвид, че черната лента върху очите не осигурява достатъчна конфиденциалност.

Моля, не запазвайте изображенията чрез текстов редактор (напр. Word) или PowerPoint. Цифрата на фигурата трябва да се постави в долния ляв ъгъл.

Всяка фигура трябва да бъде придружена от описание (легенда), включено в края на статията. All figures should be created with applications that are capable of preparing high resolution TIFF, JPEG or PPT files acceptable for publication.

Номенклатури и съкращения

Nomenclatures for chemicals and biochemicals, microorganism, and genes should follow the guidelines in the instructions to authors of journals published by American Society for Microbiology.Номенклатурите за химични и биохимични елементи, микроорганизми и гени трябва да следват указанията за начина на изписването им. Използвайте генеричните наименования на медикаментите, търговското име включете в скоби след първото споменаване на даден лекарствен продукт. Когато използвате съкращения, с изключение на мерните единици, моля да изпишете също и какво стои зад всяко съкращение.

Електронни копия
При приемане на статията (две копия, с добро качество, отпечатани върху бяла хартия), авторът трябва да представи публикацията в електронен вариант за бърза обработка. Моля, изпращайте материалите в MS-Word (или съвместим на MS-Word формат).

Преглед и редакция

Когато вашата статия бъде приета, тя ще бъде разгледана от членовете на редакционния съвет. След одобрение на публикацията ще бъдат назначени рецензенти. Ако рецензентите са обявили, че статията има нужда от корекции, материалът ще бъде върнат на автора за поправка. Впоследствие рецензираната статия ще премине през три редакторски нива и при съществени редакционни промени отново ще бъде предоставен редактирания материал на автора за одобрение.