Партньори Контакти

ИСТОРИЯ

Редакторската страница от първия брой на сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” през 1892 г.

За първи път сп. „Ветеринарна сбирка“ излиза през 1892 г. Основоположници са група ентусиасти, като д-р Иван Тюлев, д-р Петко Германов и д-р Юрии Иванов, под ръководството на руския ветеринарен лекар – Людвиг Тимофтиевич. Те решават, че “на всяка цена трябва да имаме списание, чрез което не само да сеем просвета и поука по специалността си, но и да запознаем българското общество с нашата професия, която дотогава е почти непозната”. Създателите на списанието е трябвало да преодолеят много трудности и затова д-р Тюлев пише: „Радостта на всички ни беше голяма, неописуема, защото се удостоихме да имаме вече печатен орган“.

В началото сътрудници са всички ветеринарни лекари, които активно участват в издаването на списанието и с чиито лични средства се отпечатват първите му броеве.

Това е зараждането на „Ветеринарна сбирка“, породено от реална обществена и професионална потребност.

В развитието на списанието се открояват няколко периода, които ще проследим накратко.


Първи период:

1892-1948 г.

Корицата на сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” през 1892 г.

“ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” е месечно списание по ветеринарна медицина и скотовъдство – научен и професионален орган на Дружеството на ветеринарните лекари в България.

Списвало се е от 11 главни редактори, като най-продължително от д-р Симеон Георгиев (18 години) и от д-р Иван Тюлев (16 години). Съдържанието включва 2 вида публикации:

 • авторски статии с ветеринарномедицински и животновъден характер и
 • преводни статии, с които са сверявали позициите си по актуални проблеми на ветеринарномедицинската служба

Поддържа се постоянна информация за промените във ветеринарномедицинската структура чрез рубриките:

✔   “Професионален живот”  – изявления и отчети.

✔   “Хроника” – списък на новозавършили ветеринарни лекари, новоназначения, служебни премествания, дори съобщения за женитба.

✔   “Рeцензии и реферати”.

Разнообразието на рубриките утвърждава сп. „Ветеринарна сбирка“ като хроникьор на професията и орган на професионалния съюз. Паралелно по това време редакционният съвет издава „Популярна библиотека“ – поредица от брошури по актуални проблеми от практиката.

Поради военното положение в страната и мобилизирането на ветеринарните лекари по това време и списанието е съпътствано от много изпитания. Не излиза през някои години, но въпреки това оцелява и се запазва. Даже през 1938 г. сп. „Ветеринарна сбирка“ е удостоено с почетно свидетелство от Съюза на техническия и периодичен печат в България.


Втори период:

1949-1990 г.

“ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” е издание на Министерство на земеделието.

През този период списанието преминава през няколко етапа и претърпява известни промени във формата, съдържанието и характера си.

Корицата на сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” през 1965 г.

 • Първият етап е от 1949-1950 г. Редакционният състав се състои от 9 души като отговорен редактор е д-р Борис Татаров. В съдържанието започва да личи съветския почерк по това време, като уводните публикации са на политическа тематика.

Корицата на сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” през 1974 г.

 • Вторият етап е от 1950-1957 г. В това време се осъществява обединяването на сп. „Ветеринарна сбирка“ със сп. „Животновъдство“. Новото издание –  „Животновъдство и ветеринарно дело“ е под главната редакция на проф. д-р Иван Калъпов, по-късно – от д-р Николай Димитров, проф. д-р Иван Ченчев и д-р Кирил Братанов. В този етап се отразява основно взаимодействието между зоотехническите и ветеринарномедицинските кадри, дори службите се преобразуват в единни зооветеринарни участъци.

Корицата на сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” през 1987 г.

 • Третият етап е от 1958-1990 г. Сп. „Ветеринарна сбирка“ започва да излиза отново самостоятелно като официален орган на Министерство на селскостопанското производство, а по-късно – Министерството на земеделието и хранителната промишленост. Отначало е към Редакцията на селскостопанските списания, а от 1983 г. – към ЦНТИИ на Селскостопанската академия. Главни и отговорни редактори по това време са последователно – проф. Иван Ченчев, ст.н.с. д-р Симеон Симеонов и ст.н.с. д-р Никола Белев. Членовете на редакционния съвет са авторитетни учени и висококвалифицирани специалисти. Оформят се отделни раздели за различните направления на ветеринарномедицинската дейност:
 • Заразни болести
 • Паразитни болести
 • Случаи из практиката
 • Ветсаннадзор
 • Диагностика, клиника, терапия и зоохигиена
 • Научна информация от чужбина
 • Нови методи и средства

Списанието добива преди всичко приложен и инструктивен характер. В този етап то излиза в най-висок тираж – 5900 бр.


Трети период:

1991-2011 г.

“ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” е издание на Националната ветеринарномедицинска служба и Съюза на ветеринарните лекари в България.

В сложната политическа и икономическа обстановка и началото на демократичните промени – преломен момент в държавата, и издаването на Ветеринарна сбирка“ преминава през труден етап.

Отговорни редактори, по право, са генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба и председателят на Съюза на ветеринарните лекари в България.

Корицата на сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” през 1992 г.

От 1975 до 1997 г. в продължение на 22 години главен редактор на списанието е д-р Иван Щерев. Той обогатява списанието с разнообразни рубрики, отразява и професионалния живот на Съюза на ветеринарните лекари в България, а също и дейността на Международното бюро по епизоотии в Париж. На редакторската страница “Добър ден, читателю!”, започват да се представят професионалните събития между два поредни броя. На страниците се появяват рубриките:

✔   Мнения

✔   Редакция-читатели

✔   Публикувано в “Държавен вестник”

✔   Нашата анкета

✔   Календар за годишнини на събития и дейци

✔   История на ветеринарната медицина

Списанието добива по-дискусионен характер. Д-р Щерев организира и отразява двата юбилея на „Ветеринарна сбирка“ – 75 и 100-годишнината на списанието.

Корицата на сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” през 2004 г.

През 1997 г. списанието се поема от д-р Маня Попова. С богатия си опит и ерудиция, като редактор в държавно издателство „Земиздат“ в продължение на 25 години, тя с лекота продължава делото на своите предшественици. В едни от най-тежките моменти за ветеринарномедицинската професия – годините на прехода и присъединяването на България към ЕС, д-р Попова не само запазва списанието, но и отразява подробно всички тези събития. Освен това издава и новите нормативни документи за европеизирането на ветеринарномедицинското ни законодателство. Тя предприема ново оформление и дизайн на корицата. В структурата на списанието се оформят три блока:

 • Актуални статии
 • Оригинални статии
 • Информация за професионалните събития у нас и в чужбина.

През 2001 г. д-р Попова организира и отразява честванията на 110 години списание „Ветеринарна сбирка“, 120 години Национална ветеринарномедицинска служба и поредица от юбилеи на видни личности. В този период печатните издания на „Ветеринарна сбирка“ започват да се разпространяват в над 10 държави, а чрез електронните им версии, качвани на сайта на Националната ветеринарномедицинска служба, списанието достига до всички точки на света. Вече 18 години д-р Попова всеотдайно участва в издаването на списанието на ветеринарните лекари.

Корицата на сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” през 2008 г.

През 2006 г. в редакцията е назначена, за главен редактор на списанието, Мария Герджикова. Дизайнът и профилното оформление на изданието се променят по нейно настояване.

Корицата на сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” през 2011 г.

Фактът, че през 2011 г. се създаде Българска агенция по безопасност на храните и сп. „Ветеринарна сбирка“ се вписа като печатния й орган, определя и настоящия Четвърти период от развитието на най-старото печатно издание в България. Главен редактор на сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” от 2011 г. и в настоящия момент е д-р Милена Кръстанова. След много дебати и трудности беше запазено и името на списанието – Ветеринарна сбирка. Тези промени, и предвид стремежа за съществуване и развитие, наложиха разработването на нова концепция за изданието. То се превърна в научно-популярно списание с ново съдържание, нова насока на писане и съвременен дизайн и визия. Профилът на „Ветеринарна сбирка“ включва тематични репортажи по актуални въпроси, както и основни рубрики:

 • Акцент
 • Тема на броя
 • Агенцията в действие
 • Наука
 • Ветеринарномедицинска практика
 • Международна дейност
 • Бизнес и др.

На базата на проведено изследване на обратната връзка между читателите и списание „Ветеринарна сбирка” осъществено по десет показателя, илюстриращи нивата за възможно реализиране на едно печатно издание доказа, че „Ветеринарна сбирка”  осъществява добра и разнообразна обратна връзка и се реализира успешно като медия. Рекапитулацията на резултатите от анализа показа, че списанието присъства в печатни и електронни каталози на най-големите библиотеки в България и света.

✔   Списанието е феномен в българските печатни медии. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” е едно от първите професионални списания в страната и единственото, продължаващо да се отпечатва и след 123 години, което запазва и първоначалното си име.

✔   В своето 123-годишно съществуване списание “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” получи достойно място в световната научна периодика и влезе в списъка на българските научни издания, включени за рефериране, индексиране и оценяване в базите данни на световно известни информационни центрове.

✔   Има безспорен принос за развитието и усъвършенстването на българската ветеринарна медицина.

✔   Списанието е паметта на ветеринарномедицинската професия и в неговите 123 години се съхранява историята на професията.

НАСТОЯЩЕ

Корицата на сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” през 2015 г.

✔   Днес сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” продължава да изпълнява функциите: професионално информиране, общуване, формиране и изразяване на мнението на ветеринарномедицинските специалисти. Това се осъществява чрез представяне на новини, статии и коментари, организирани в прегледни и лесно достъпни тематични рубрики с ясни акцентии чрез активност при поднасяне на информацията.

✔   Сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” се запази, през всичките тези 123 години, като достоверен източник на информация, полезен в практиката на ветеринарните лекари. Стимулира и съдейства за професионализма и самоусъвършенстването на ветеринарномедицинските специалисти.

✔   Сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” разшири читателската си аудитория, като с всеки нов брой обогатява познанията на обществеността за многообразните дейности на ветеринарномедицинската професия

✔   Сп. “ВЕТЕРИНАРНА СБИРКА” поддържа и задълбочава прекия диалог с аудиторията, откликва ангажирано на текущите професионални събития и проблеми и търси специфичното им превъплъщение в насоки за единност и развитие на ветеринарномедицинската общност.